Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЛЕКАРИ ВЪРХУ ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 50 ПАЦИЕНТИ С COVID-19, НИТО ЕДИН ОТ КОИТО НЕ СЕ Е НАЛОЖИЛО ДА БЪДЕ ХОСПИТАЛИЗИРАН

Дейна Улман, Магистър по обществено здраве, САЩ – Източник ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС

РЕЗЮМЕ
Група от 24 италиански лекари с допълнителна специализация по хомеопатия са лекували 50 пациенти, диагностицирани или много вероятно  болни от COVID-19. На пациентите били предписани индивидуално подбрани хомеопатични медикаменти въз основа на уникалния синдром от симптоми, специфични за всеки пациент и съглас но хомеопатичната методология.

Кратък преглед на хоспитализациите в 26 страни на пациенти с COVID-19 показва, че техният дял възлиза на 32%. В Италия процентът на хоспитализация е 20,4%, а на пациентите в отделенията за интензивно лечение е 18,7%.
В доклада са посочени всички предписани хомеопатични медикаменти. Проучването включва 50 пациенти, лекувани с хомеопатични медикаменти. Изводът от доклада е, че процентът на хоспитализация на тези пациенти е нулев.
Следва извадка от доклада
По инициатива на SIMO – Италианското дружес тво по хомеопатична медицина
(www.omeomed.net), работна група от лекари хомеопати и независими изследователи започна да събира от януари 2020 г. документация за подготовка за профилактика и лечение на пациенти с COVID-19 – заболяване, което още от самото си появяване даде основание да се смята за много сериозна заплаха за общественото здраве.
Нивото на хоспитализация е един от ключовите фактори за оценка на способността на здравната система да реагира на епидемията. В неотдавнашния доклад на Eвропейския център за контрол и профилактика на заболяванията (ЕCDC) се казва:„Хоспитализация е настъпила в 32% (48 755 от 152375) от случаите, съобщени от 26 държави“ (9)

В бюлетина за епидемията Covid-19 от 30 март 2020 г., издаден от Висшия институт по здравеопазване в Италия (Istituto Superiore di Sanità), четем:
„Разполагаме с информация за мястото на лечение на 88 257 случая (около 70,8% от всички случаи). В момента 18 047 случая (20,4%) са хоспитализирани, а от тях 2 734 (18,7%) са хоспитализирани в реанимация “. (10)
Целта на това проучване е да се оцени нивото на хоспитализация на пациенти с Covid-19, лекувани от лекари с допълнителна квалификация по
хомеопатия.

МЕТОД
От 25 февруари до 7 април 2020 г. събрахме 50 докладвани клинични случаи за симптоматични пациенти в домашна изолация, положителни или вероятно болни от COVID-19, лекувани от личния лекар и, по тяхно искане, също и от лекар хомеопат. Пациентите са в изолация в различни населени места в Италия.
Класификацията, към която се придържа това проучване, е 16-тата класификация на СЗО, която е в основата на класификациите на министерствата на здравеопазването в различните страни.  По отношение на диагнозата COVID-19 тя дели пациентите на „предполагаеми“, „вероятни“ и „потвърдени“ случаи. Потвърдените случаи са тези, за
които е установено, че са положителни чрез PCR тест, обикновено чрез фарингеален буфер. Тъй като в италианските спешни инфекциозни отделения не бе възможно да се правят тестове на всички предполагаеми случаи – и това води до диагностични неточности, за да увеличим диагнос тичната точност, избрахме да приложим количествено насоките на СЗО за клинични и анам нестични параметри (16).
Клиничните записи, които разгледахме, включват 10 потвърдени симптоматични пациенти за COVID-19 и 40 вероятни симптоматични пациенти, клинично подобни на предишните. В проучването взеха участие общо 24 лекари хомеопати. Всички те са клиницисти с богат опит в хомеопатията и всички фигурират в списъците наексперти на сертифицираните хомеопатични орга низации на лекари и хирурзи. Всеки лекар, участващ в проекта, трябваше да изпрати информация
за всички последователни случаи, които е лекувал, независимо от резултата от прилаганото  лечение.

РЕЗУЛТАТИ
Публикуваме получените резулта ти от 50 кли нични случая, съответстващи на критериите за включ –
ване, оценени в края на лечението, без да чакаме по-нататъшно проследя ване.
От 50 разгледани случая – 29 са жени, 20 мъже и един не е уточнен. При четирите педиатрични случая ( възраст 6-9години) средната възраст на пациентите е 6,75 години като продължителността на лечението е средно 10 дни (от 3 до 17 дни). В групата на възрастните, наблюдаваните пациенти са на възраст от 22 до 79 години като средната възраст е 49,47
години, а средният курс на лечение е 14,09 дни (от 4 до 34 дни).

В отделните отрязъци от време на лечебния курс се приема само по един еднокомпонентен хомеопатичен медикамент, в едно разреждане, диагностициран и избран индивидуално според пред ставените симптоми. В 50 % от случаите поединично използваните хомеопатични медикаменти се разпределят в следната последователност: 2 медикамента (32% от случаите), 3 медикамента (10% от случаите), 6 медикамента (4% от случаите), 4 медикамента (2% от случаите), 5 медикамента (2% от случаите).

Предписвани са следните хомеопатични медикаменти, подредени според честота им на предписване: Bryonia alba (21 пъти); Arsenicum album
(16 пъти); Phosphorus flavus (9 пъти); Atropa belladonna (6 пъти); Antimonium tartaricum (6 пъти);
Eupatorium perfoliatum (4 пъти); Phosphoricum acidum Не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции по време на хомеопатичното лечение. След
преодоляване на съответните специфични симптоми често се наблюдава цялостно възстановяване на пациентите.
Всички пациенти са симптоматични и класи фицирани като много вероятни или COVID положител ни. Всички те са лекувани хомеопатично в режим на извънболнична домашнаизолация. При никакви обстоятелства, предвид благоприятната клинична тенденция, не беше необходима хоспитализация.
Процентът на хоспитализация на 50-те пациенти, лекувани от КОВИД-19, е нулев.

ДИСКУСИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Необходимо е по-широко хомеопатично проучване, както и включване на контролна група, за да се направят изводи за ефекта от хомеопатичното лечение на пациенти с COVID19 .
Също така е важно да има дългосрочно проследяване (ориентировъчно 2 месеца), за да се провери клиничното протичане, тъй като заболяването COVID-19 може да доведе до рецидиви извън добре известните привидни критични ремисии.
Според авторите, обаче, това проучване предоставя интересна информация и отваря хоризонти за проучване. Заболяването COVID-19 е изключително сложно, така че от съществено значение е да се комбинират възможностите на различните медицински методи за повишаване на клиничните резултати, като например интегрирането на алопатичната медицина с традиционната китайска медицина: „Лечебната практика на COVID-19 показа че ранното включване на традиционната китайска медицина е важно средство за подобряване на степента на излекуване, съкращаване на хода на заболяването, забавяне на прогресията на болестта и намаляване на смъртността.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*